รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62N0004
ชื่อโครงการ : กระบวนการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ แดนอินทร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาต้นทุน วิเคราะห์ข้อจำกัด ศักยภาพการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของกลุ่มนักวิจัยชาวบ้านจังหวัดพะเยา

2. เพื่อศึกษาพลวัตรการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวที่เท่าทันกับสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนจังหวัดพะเยา

3. เพื่อผลักดันกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปสู่หน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา

4. เพื่อสร้างกลไกการเชื่อมโยงผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัดพะเยา
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 826 ครั้ง
ชุดประเด็น : การบริหารจัดการท้องถิ่น (263 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 108 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400