รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62N0013
ชื่อโครงการ : การสร้างความร่วมมือปรับเปลี่ยนการผลิตเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดภัยบ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
หัวหน้าโครงการ : นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาปัญหา ศักยภาพและโอกาสของเกษตรกรบ้านนาป่าแปก หมู่ 4 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

2. เพื่อศึกษาและพัฒนากลไกความร่วมมือการปรับเปลี่ยนผลิตสินค้าเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดภัยที่เหมาะสมของเกษตรกรบ้านนาป่าแปกหมู่ 4 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

3. เพื่อหาแนวทางการสร้างกลไกตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการผลิต”

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 557 ครั้ง
ชุดประเด็น : เกษตรกรรมยั่งยืน (255 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 37 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400