รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62N0025
ชื่อโครงการ : การสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพสำหรับผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนรูปแบบการฝึกทักษะอาชีพก่อนปล่อยที่ส่งผลต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้ต้องขังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. เพื่อสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพสำหรับผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 587 ครั้ง
ชุดประเด็น : ลำปาง (2 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 22 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400