รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI58M0406
ชื่อโครงการ : ปริทัศน์สถานภาพความรู้ เรื่องความเหลื่อมล้ำในเมืองอุตสาหกรรม
 
หัวหน้าโครงการ : นายปนายุ ไชยรัตนานนท์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. รวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำในเมืองอุตสาหกรรม

2. ค้นหาคำถามวิจัยจากช่องว่างของการวิจัยที่ผ่านมา

3. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับนักวิจัยที่สนใจบนฐานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 490 ครั้ง
ชุดประเด็น : คนจน (5 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 56 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400