รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP62M0401
ชื่อโครงการ : การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาภาคเหนือ
 
หัวหน้าโครงการ : ดร.สมคิด แก้วทิพย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจฐานราก ศักยภาพ และข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคเหนือ

2. เพื่อค้นหาทิศทางและกระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ภาคเหนือ

3. เพื่อค้นหาตัวแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ภาคเหนือ

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,090 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 149 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400