รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG65F3003
ชื่อโครงการ : การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : แผนงานวิจัยแนวหน้าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายา (แพลตฟอร์ม1)
  Outcome and Impact Assessment of Large-Scale Research and Innovation Programs under TRSI: Leading Research on Health and Drug Development (Platform 1)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2565
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดยรวม เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยแนวหน้าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายา (แพลตฟอร์ม1) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกสว. ในปีงบประมาณ 2563-2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

1. เพื่อประเมินภาพรวมของสถานภาพ ปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการบริหารจัดการ และผลผลิตของแผนงานวิจัยแนวหน้าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายา

2. เพื่อประเมินผลประโยชน์เชิงวิชาการของแผนงานวิจัยแนวหน้าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายา

3. เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยแนวหน้าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายา

4. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนางานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายา

สถิติการเปิดชม : 887 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400