รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG65F3004
ชื่อโครงการ : การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  Outcomes and Impact Assessment of Large-Scale Research and Innovation Programs under TSRI: Biochemical Energy and Biodegradable Plastic Development and Community Tourism and Product Development for Supporting Grassroot Economy and Wellness Tourism
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2565
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) (แพลตฟอร์ม 3) ภายใต้แผนงานย่อยการพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และแผนงานย่อยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อประเมินภาพรวมของสถานภาพ ปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการบริหารจัดการ และผลผลิตของ งานวิจัยและพัฒนา

2) เพื่อประเมินผลประโยชน์เชิงวิชาการของงานวิจัย

3) เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัย

4) เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ต่อ สกสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 751 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400