รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG65U1006
ชื่อโครงการ : แนวทางการวางแผนและดำเนินการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  The Strategic Planning and Implementation Guidelines for Thailand Science Research and Innovation (TSRI)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 22 ส.ค. 2565
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 745 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400