ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : นโยบายเกษตร ทั้งหมด 81 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
โครงการ "มายาคติและช่องว่างทางความรู้ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการเกษตรและชนบทของไทย"
เดชรัต สุขกำเนิด2545
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :นโยบายเกษตร ทั้งหมด 81  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 5 / 5
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400