ชุดโครงการ : ชุดโครงการบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ชุดโครงการบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม ทั้งหมด 4 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การเสริมสร้างกลไกเชิงสถาบันและธรรมาภิบาลการจัดการน้ำชลประทาน เขตพื้นที่โครงการชลประทาน จังหวัดกำแพงเพชร
แมน ปุโรทกานนท์2562
PDF Icon
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำเกษตรกรรมและการใช้น้ำต้นทุนที่เหมาะสม
ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง2562
PDF Icon
การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC)
พรรรัตน์ เพชรภักดี2562
PDF Icon
การพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับโครงการชลประทาน
พยุง มีสัจ2562
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ชุดโครงการบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม ทั้งหมด 4  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400