ชุดโครงการ : สนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมสาขาพลังงาน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : สนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมสาขาพลังงาน ทั้งหมด 13 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้เชื้อเพลิงแกลบในระดับอุตสาหกรรม
ฐานิตย์ เมธิยานนท์2547
PDF Icon
เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้เชื้อเพลิงแกลบในระดับห้องปฏิบัติการ
นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์2547
PDF Icon
การเตรียมแอสฟัลท์อิมัลชันเพื่อใช้เป็นสารเคลือบหลังคา
อภิญญา ดวงจันทร์2546
PDF Icon
การอนุรักษ์พลังงานในเตาเผาอิฐแบบโดม
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์2546
PDF Icon
การนำทรายทิ้งจากโรงงานผลิตเครื่องยนต์มาใช้เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต
บุรฉัตร ฉัตรวีระ2546
PDF Icon
การนำน้ำสลัดจ์จากโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้ผสมคอนกรีต
บุรฉัตร ฉัตรวีระ2546
PDF Icon
การออกแบบภาชนะบรรจุของเหลวโดยวิธีวิศวกรรม
สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์2545
PDF Icon
การศึกษาถึงปัจจัยของสภาวะการหลอมที่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพของงานหล่ออะลูมิเนียมผสมโดยใช้เตาเบ้าประสิทธิภาพสูง
เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร2545
PDF Icon
การใช้เถ้าแกลบและเถ้าเปลือกไม้ในงานคอนกรีต
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล2544
PDF Icon
การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าในเตาหลอมโลหะที่ใช้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำด้วยวิธีควบคุมความร้อน
รัชทิน จันทร์เจริญ2543
PDF Icon
โครงการ"ระบบการนำความร้อนกลับมาใช้ของน้ำ blow down หม้อไอน้ำ"
มนต์ทิพย์ ช่ำชอง2543
PDF Icon
การออกแบบอุปกรณ์อุ่นอากาศจากไอเสียสำหรับกระบวนการผลิตสปริงแผ่น
สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์2543
PDF Icon
โครงการ การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ
ยุทธนา กุลวิทิต2543
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :สนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมสาขาพลังงาน ทั้งหมด 13  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400