แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : เธชเธธเธงเธฃเธฃเธ“เธฒ เธ›เธฃเธฐเธ“เธตเธ•เธงเธ•เธเธธเธฅ
พบทั้งหมด 3 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : แผนงานวิจัยแนวหน้าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายา (แพลตฟอร์ม1)
PDF Iconสุวรรณา ประณีตวตกุล, 2565
PDF Icon
ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
PDF Iconสุวรรณา ประณีตวตกุล, 2559
PDF Icon
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สิ่งแวดล้อม และความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย Pesticides, Environment and Vulnerability to Poverty of Farm Households in Thailand
PDF Iconสุวรรณา ประณีตวตกุล, 2556
โครงการวิจัยทั้งหมด : 3 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400