แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : เธˆเธธเธ‘เธฒเธ—เธดเธžเธขเนŒ เธ เธฑเธ—เธฃเธฒเธงเธฒเธ—
พบทั้งหมด 13 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2
PDF Iconจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2561
PDF Icon
การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
PDF Iconจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2560
PDF Icon
ชุดโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8
PDF Iconจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2558
PDF Icon
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7
PDF Iconจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2557
PDF Icon
ชุดโครงการวิจัย "การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6"
PDF Iconจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2555
PDF Icon
โครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2
PDF Iconจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2554
PDF Icon
ชุดโครงการวิจัย "การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม" ระยะที่ 5
PDF Iconจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2554
PDF Icon
โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 3
PDF Iconจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2553
PDF Icon
โครงการประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 4
PDF Iconจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2553
PDF Icon
การพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop
PDF Iconจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2553
PDF Icon
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด
PDF Iconจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2548
PDF Icon
โครงการประสานงานเพื่อพัฒนากรอบแนวคิด สำหรับชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์
PDF Iconจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2544
PDF Icon
วรรณกรรมปริทัศน์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสหกรณ์ในประเทศไทย พ.ศ. 2533-2543
PDF Iconจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2543
โครงการวิจัยทั้งหมด : 13 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400