แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : เธ™เธฑเธ™เธ—เธดเธขเธฒ เธซเธธเธ•เธฒเธ™เธธเธงเธฑเธ•เธฃ
พบทั้งหมด 2 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การทดสอบกระบวนการผลิตที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพทำนาอินทรีย์
PDF Iconนันทิยา หุตานุวัตร, 2554
PDF Icon
ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
PDF Iconนันทิยา หุตานุวัตร, 2547
โครงการวิจัยทั้งหมด : 2 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400