รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG4780008
ชื่อโครงการ : การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
  Research of Antioxidant from Thai Medicinal Plants
หัวหน้าโครงการ : ศิริพร โอโกโนกิ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศิริพร โอโกโนกิ
หัวหน้าโครงการ
ไมตรี สุทธจิตต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำไพ พฤติวรพงศ์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบัติ เชาวนพูนผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชฏารัตน์ ดวงรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไชยวัฒน์ ไชยสุต
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดพืชสมุนไพร

2. เพื่อศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร

3. เพื่อสกัดแยกบริสุทธิ์ (Purification) และศึกษาสูตรโครงสร้าง (Structure Elucidation) ของสารที่ให้ฤทธิ์สูงสุดในการต้านอนุมูลอิสระ

4. เพื่อทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารบริสุทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่แยกได้

สถิติการเปิดชม : 25,904 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16,687 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400