รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5180300
ชื่อโครงการ : กระบวนการเข้าสู่การกระความผิดในคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย
  The Process of Juvenile Delinquency in Life,Body and Property cases.
หัวหน้าโครงการ : สุณีย์ กัลยะจิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุณีย์ กัลยะจิตร
หัวหน้าโครงการ
สุรีย์ กาญจนวงศ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษากระบวนการเข้าสู่การกระความผิดในคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย

2.2 เพื่อศึกษาพฤติการณ์ในการก่อคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย

สถิติการเปิดชม : 3,236 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 18,187 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400