รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4020012
ชื่อโครงการ : การศึกษาปัญหาของอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดย่อมในพื้นที่ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน
  -
หัวหน้าโครงการ : เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง
ทีมวิจัย :
เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในขบวนการผลิต และการฟอกย้อมของอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดย่อม

2. เพื่อศึกษาการควบคุมมลภาวะจากขบวนการฟอกย้อม ในด้านการป้องกัน เช่น การลดของเสีย การหลีกเลี่ยงการใช้สีย้อมที่เป็นพิษ

3. เพื่อศึกษาวิธีการขจีดและบำบัดน้ำเสียจากขบวนการฟอกย
สถิติการเปิดชม : 2,749 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,026 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400