ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งหมด 11 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดเรียงชิ้นงานผ้า
จรัมพร หรรษมนตร์2545
PDF Icon
การใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อกำจัดสีในน้ำทิ้ง
ไพรัตน์ แก้วสาร2545
PDF Icon
การตกแต่งผ้าฝ้ายให้ทนต่อการยับย่น ต้านทานเชื้อรา และแบคทีเรียด้วยสารไกลออซอลและไคโตซาน
สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์2545
PDF Icon
อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์
ขนิษฐา เจริญลาภ2545
PDF Icon
แนวทางใหม่ในการทำโลหะมอแด้นท์สำหรับการย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีชั้นสารอนินทรีย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ปลอดภัย
ปาเจรา พัฒนถาบุตร2545
PDF Icon
การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
บุญศรี คู่สุขธรรม2544
PDF Icon
การใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย
นภา ศิวะรังสรรค์2543
PDF Icon
การออกแบบลายทอผ้า 12 ตะกอWoven Fabric Design for 12 Harnesses
สมบูรณ์ พุทธชัยยงค์2542
PDF Icon
การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมันA study on the decrease of caustic concentration used inmercerization
อุษา แสงวัฒนาโรจน์2542
PDF Icon
การศึกษาปัญหาของอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดย่อมในพื้นที่ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน
เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง2540
PDF Icon
การศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา2540
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งหมด 11  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400