รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4710001
ชื่อโครงการ : พัฒนาข้อเสนอโครงการนโยบายและมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่นกับผลกระทบและความพร้อมของไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : ปัทมาวดี โพชนุกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปัทมาวดี โพชนุกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่น

2) เพื่อกำหนดกลุ่มสินค้าที่จะศึกษา โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

3) เพื่อสำรวจเอกสารและศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การกำหนดขอบเขตของการศึกษาที่เหมาะสมและพัฒนาข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์

สถิติการเปิดชม : 2,032 ครั้ง
ชุดโครงการ : Japan Watch (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 156 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400