ชุดโครงการ : Japan Watch
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : Japan Watch ทั้งหมด 10 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การสร้างพลเมืองคุณภาพ smart citizens สู่สังคมญี่ปุ่น 5.0 : กรณีศึกษาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
พราวพรรณ พลบุญ2562
PDF Icon
กระบวนการฟื้นฟูท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น : ปัจจัยแห่งความสำเร็จและการประยุกต์ใช้ในมิติของมะจิซุกุริ
เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง2561
PDF Icon
มาตรการชดเชยเพื่อการฟื้นฟูบูรณะหลังภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น: บทเรียน – เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น (กรณีศึกษาจังหวัดคุมะโมะโตะและจังหวัดเชียงราย)
วรรณวลี อินทร์ปิ่น2561
PDF Icon
ความต้องการคุณภาพของแรงงานไทยในธุรกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น: กรณีศึกษาหน่วยราชการ ธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
พราวพรรณ พลบุญ2551
PDF Icon
กลุ่มผลประโยชน์กับการกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศญี่ปุ่น: พลวัตรของการเปลี่ยนแปลงและนัยที่มีต่อประเทศไทย
ไชยวัฒน์ ค้ำชู2550
PDF Icon
ประสานงานชุดโครงการ "สันติไมตรี : ไทย - ญี่ปุ่น"
ศิริพร วัชชวัลคุ2548
PDF Icon
ญี่ปุ่นกับประชาคมเอเชียตะวันออก : ผลประโยชน์ ความเป็นไปได้ และผลกระทบต่อประเทศไทย
กิตติ ประเสริฐสุข2548
PDF Icon
พัฒนาข้อเสนอโครงการนโยบายและมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่นกับผลกระทบและความพร้อมของไทย
ปัทมาวดี โพชนุกูล2547
PDF Icon
ระบบเศรษฐกิจการเมืองญี่ปุ่นยุคหลังฟองสบู่แตก : ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง
ไชยวัฒน์ ค้ำชู2547
PDF Icon
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นและผลกระทบต่อประเทศไทย : กรณีศึกษาแรงกดดันด้านการเปิดเสรีทางการค้าต่อภาคเกษตรของญี่ปุ่นและการปรับตัวเชิงนโยบาย
ศิริพร วัชชวัลคุ2547
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :Japan Watch ทั้งหมด 10  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400