รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG47H0010
ชื่อโครงการ : อุษาคเนย์ในการรับรู้และความเข้าใจของสังคมไทยร่วมสมัย
  The Perception and Understanding of Southeast Asia in Contemporary Thai Society
หัวหน้าโครงการ : สุเนตร ชุตินธรานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุเนตร ชุตินธรานนท์
หัวหน้าโครงการ
วิทยา สุจริตธนารักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรชุมา ยุทธวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรพิมล ตรีโชติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชปา จิตต์ประทุม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธิดา สาระยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2547
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 4,939 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 16,757 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400