รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4920011
ชื่อโครงการ : การศึกษากระบวนการทางการตลาดทุเรียนของกลุ่มเบญจพาคีส่งออกผลไม้จังหวัดจันทบุรี
 
หัวหน้าโครงการ : อุรสา บัวตะมะ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อุรสา บัวตะมะ
หัวหน้าโครงการ
ถนอมนวล สีหะกุลัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 3,170 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 451 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400