ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ทั้งหมด 70 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกส้มสายน้ำผึ้งในโรงเรือนกันแมลง
ดรุณี นาพรหม2560
PDF Icon
การศึกษาวิธีเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกดอกลำไยนอกฤดูในฤดูฝน
พาวิน มะโนชัย2560
PDF Icon
รูปแบบองค์กรและการบริหารสถาบันทุเรียนไทยในเวทีแข่งขัน
อารยา สุนทรวิภาต2559
PDF Icon
สารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนหมอนทอง และทางเลือกในการบ่มเพื่อการส่งออก
พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล2559
PDF Icon
การผลิตมะพร้าวอ่อนในสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง
กฤษณา กฤษณพุกต์2558
PDF Icon
การพัฒนาพันธุ์และระบบการปลูกมะละกอเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (ระยะที่ 1)
เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์2558
PDF Icon
ระบบการผลิตส้มโอคุณภาพดีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของส้มโอชัยภูมิ
สังคม เตชะวงค์เสถียร2557
PDF Icon
ผลกระทบต่อการผลิตลำไยภาคตะวันออกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์2557
PDF Icon
การสังเคราะห์โซ่อุปทานลำไยและทุเรียน สู่นโยบายส่งเสริมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นงนุช อังยุรีกุล2557
PDF Icon
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับสปอร์เชื้อราร่วมกับระบบการพยากรณ์เพื่อการทำนายและการจัดการโรคที่สำคัญในสวนทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วม
มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม2557
PDF Icon
การศึกษาระบบตลาดผลไม้ไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนเหนือ
อารยา สุนทรวิภาต2557
PDF Icon
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนยุคใหม่แบบมีส่วนร่วม
ยศพล ผลาผล2557
PDF Icon
การสร้างหลักสูตรการบริหารสู่ความสำเร็จจากการถอดประสบการณ์ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด จ.จันทบุรี
อารยา สุนทรวิภาต2557
PDF Icon
ศูนย์วิจัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มอีสานตอนกลาง
รภัสสา จันทาศรี2556
PDF Icon
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับกล้วยไข่ส่งออก
ยศพล ผลาผล2556
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออกครบวงจร
กฤษณา กฤษณพุกต์2555
PDF Icon
การสร้างหอบำบัดก๊าซ SO2 มาตรฐานแบบเปียกด้วยระบบหมุนเวียนการบำบัดสำหรับกระบวนการรมผลลำไยสดในเชิงการค้า
สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ2555
PDF Icon
การศึกษากระบวนการทางการตลาดทุเรียนของกลุ่มเบญจพาคีส่งออกผลไม้จังหวัดจันทบุรี
อุรสา บัวตะมะ2549
PDF Icon
การจัดการการผลิตทุเรียนคุณภาพสำหรับบริโภคสดเพื่อการส่งออกในลักษณะเครือข่ายธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ
เสริมสุข สลักเพ็ชร์2549
PDF Icon
การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบเคมีในลำไยหลังการให้สารโพแทสเซียมคลอเรต
สุกัญญา มหาธีรานนท์ 2548
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ทั้งหมด 70  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 4
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400