รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5420001
ชื่อโครงการ : การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะพร้าวอ่อนเพื่อส่งออก
  Preliminary survey on production and invloed factors in young coconut for export
หัวหน้าโครงการ : กฤษณา กฤษณพุกต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กฤษณา กฤษณพุกต์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตมะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่การผลิตในสวนของเกษตรกรไปจนถึงการรวบรวมและส่งออกยังต่างประเทศ
สถิติการเปิดชม : 3,855 ครั้ง
ชุดโครงการ : มังคุดครบวงจร (33 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 523 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400