ชุดโครงการ : มังคุดครบวงจร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : มังคุดครบวงจร ทั้งหมด 33 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะพร้าวอ่อนเพื่อส่งออก
กฤษณา กฤษณพุกต์2554
PDF Icon
การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์
สิริกุล วะสี2553
PDF Icon
การคัดเลือกมะละกอสายพันธุ์ครั่งเนื้อเหลือง เพื่อบริโภคผลดิบและความทนทานต่อโรคใบจุดวงแหวนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
รภัสสา จันทาศรี2553
PDF Icon
การทดสอบระบบการผลิตมะละกออย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
ลำแพน ขวัญพูล2553
PDF Icon
ต้นแบบการจัดการการผลิตมะละกอแบบยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร
กนกพร บุญญะอติชาติ2553
PDF Icon
การควบคุมประชากรเพลี้ยไฟมังคุดโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อผลิตมังคุดอินทรีย์ในจังหวัดตราด
มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 2552
PDF Icon
การใช้ 1-MCP ภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลมังคุดเพื่อการส่งออก
ยศพล ผลาผล2552
PDF Icon
การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารละลายเชลแล็กเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพผลไม้เมืองร้อนไทย
โศรดา กนกพานนท์ 2552
PDF Icon
การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต การตลาด และคุณภาพมะละกอของเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี นครนายก และปราจีนบุรี
ประชุม คำพุฒ2551
PDF Icon
สถานการณ์การผลิต การปลูก การตลาด และการแปรรูปของมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด
รภัสสา จันทาศรี2551
PDF Icon
การศึกษาศักยภาพการผลิต และการตลาดมะละกอในจังหวัดนครราชสีมา
ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์2551
PDF Icon
การศึกษาประชากรเพลี้ยไฟมังคุด หนอนกัดกินใบ ศัตรูธรรมชาติ และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อผลิตมังคุดคุณภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิพาวรรณ ทองเจือ2551
PDF Icon
การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต การตลาด และคุณภาพมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
วิมลนันทน์ กันเกตุ2551
PDF Icon
การสำรวจสายต้นพันธุ์มังคุดที่มีความแตกต่างของลักษณะทางสัณฐานวิทยาในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
เสวก พงษ์สำราญ2551
PDF Icon
การสำรวจพันธุ์ ระบบการผลิต และการตลาดมะละกอในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล2551
PDF Icon
ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม
สิริกุล วะสี2551
PDF Icon
การสำรวจพื้นที่ปลูก สายพันธุ์ การผลิต และการตลาดมะละกอในเขตจังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก
ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล2551
PDF Icon
ศึกษาสายพันธุ์ การผลิต และการตลาดของมะละกอในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร
สรชัย แซ่ลิ่ม2551
PDF Icon
การสำรวจสถานภาพของมะละกอในเขตจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม
วันชาติ นิติพันธ์2551
PDF Icon
การศึกษาเบื้องต้นของกระบวนการผลิต และการตลาดของผู้ปลูกมะละกอในจังหวัดจันทบุรีและตราด
มาโนชญ์ กูลพฤกษี2551
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :มังคุดครบวงจร ทั้งหมด 33  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400