รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG6020005
ชื่อโครงการ : การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกส้มสายน้ำผึ้งในโรงเรือนกันแมลง
  Feasibility study on growing mandarin cv. Sai Nam Phung in insect-protected greenhouse
หัวหน้าโครงการ : ดรุณี นาพรหม
ทีมวิจัย :
ดรุณี นาพรหม
หัวหน้าโครงการ
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตส้มสายน้ำผึ้งปลอดภัยคุณภาพสูงในระบบโรงเรือนกันแมลง ทั้งด้านเทคนิค การจัดการ การเงินและการตลาด
สถิติการเปิดชม : 850 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 78 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400