รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PPG3920004
ชื่อโครงการ : โครงสร้างระบบธุรกิจโคนม
  -
หัวหน้าโครงการ : ศิวศิษย์ ช่ำชอง
ทีมวิจัย :
ศิวศิษย์ ช่ำชอง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2539
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงปริมาณการรับซื้อ วิธีการรับซื้อ ความสูญเสียในการับซื้อน้ำนมดิบของสหกรณ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนม และธุรกิจแปรรูปนม

2. เพื่อศึกษาถึงค่าใช้จ่ายในการรับซื้อน้ำนมดิบ ราคาที่รับซื้อของธุรกิจนม และมาตรฐานนมที่ซื้อ รวมทั้งปริมาณและราคาขายของผู้ซ
สถิติการเปิดชม : 2,333 ครั้ง
ชุดโครงการ : โคนม กลุ่มปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 397 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400