ชุดโครงการ : โคนม กลุ่มปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : โคนม กลุ่มปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทั้งหมด 5 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การศึกษานำร่อง เพื่อขยายผลการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมในการกระจายนมสดให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
วิสิฐ จะวะสิต2541
PDF Icon
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาโคนม : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
บุญเรียง ขจรศิลป์2540
PDF Icon
โครงสร้างระบบธุรกิจโคนม
ศิวศิษย์ ช่ำชอง2539
PDF Icon
บทบาทและศักยภาพของเกษตรกรชายและหญิงในการเลี้ยงโคนมในภาคเหนือต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกร
เบญจพรรณ เอกะสิงห์2539
PDF Icon
การหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับกระจายนมสดให้แก่เด็กวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สุวรรณี พรหมจันทร์2538
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :โคนม กลุ่มปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทั้งหมด 5  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400