รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC4810001
ชื่อโครงการ : ประสานงานชุดโครงการ "สันติไมตรี : ไทย - ญี่ปุ่น"
  Country Program : Thailand - Japan
หัวหน้าโครงการ : ศิริพร วัชชวัลคุ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศิริพร วัชชวัลคุ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยการศึกษาวิจัย

2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับประชาชนต่อประชาชน (people - to - people relations)

3. เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในทุกกรอบ รวมทั้งกรอบการติดต่อสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการต่าง ๆ

4. เพื่อร่วมมือในการแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงในต่าง ๆ เช่น ในด้านการต่างประเทศ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน

5. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี และเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารในด้านต่าง ๆ ของญี่ปุ่นสู่สาธารณชน

สถิติการเปิดชม : 2,216 ครั้ง
ชุดโครงการ : Japan Watch (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 166 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400