รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC6110006
ชื่อโครงการ : โครงการประสานงานงานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13)
 
หัวหน้าโครงการ : แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.สำรวจและค้นหาอุปสรรค (โครงสร้าง ระบบ และผู้คนที่เกี่ยวข้อง) ทั้งภายในและนอกพื้นที่ในการสร้างความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.สำรวจ ค้นหา และเสนอแนวทาง รูปแบบการทำงานเพื่อบรรเทาความขัดแย้ง สร้างสันติภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกับความต่างทางวัฒนธรรม

3.สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการสร้างสันติภาพท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถิติการเปิดชม : 520 ครั้ง
ชุดโครงการ : งานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13) (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 27 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400