ชุดโครงการ : งานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : งานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13) ทั้งหมด 13 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
อัตลักษณ์ที่คุกคามกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อนุสรณ์ อุณโณ2562
PDF Icon
แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 1: การศึกษาข้อมูลประชากร สาธารณสุข การศึกษา และการค้าของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
พิเศษพร วศวงศ์2562
PDF Icon
สำรวจข้อมูลพื้นฐานเชิงคุณภาพ พื้นที่จังหวัดยะลา
ดาวุด ทับอุไร2562
PDF Icon
การเชื่อมงานวิจัย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้
มารค ตามไท2562
PDF Icon
การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจังหวัดยะลา
อนัส เจริญมิน2562
PDF Icon
การจัดทำฐานข้อมูลและสถิติสำหรับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: โครงสร้างเศรษฐกิจ ภาษีและการใช้จ่ายของรัฐ การเงินและการธนาคาร ระดับราคา รายได้และการบริโภคของครัวเรือน
ศรัณย์ ศานติศาสน์2562
PDF Icon
โครงการประสานงานงานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13)
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง2561
PDF Icon
ทบทวนประวัติศาสตร์ปัต(ปา)ตานี: มุมมองที่แตกต่างหลากหลาย
อรอนงค์ ทิพย์พิมล 2561
PDF Icon
บทบาทผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนใต้
ปัญญา เทพสิงห์2561
PDF Icon
ความคิด และปฏิบัติการทางการเมืองของผู้คนในพื้นที่สีแดง
อาทิตย์ ทองอินทร์2561
PDF Icon
การศึกษากลไกทางกฎหมายเพื่อการกลับคืนสู่สังคมของกองกำลังติดอาวุธในจังหวัดชายแดนใต้ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบกับกลไกของอาเจะห์และมินดาเนา
สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ2561
PDF Icon
กฎหมายความมั่นคงและการบังคับใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา
กัลยา แซ่อั้ง2561
PDF Icon
พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้
อิมรอน ซาเหาะ2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :งานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13) ทั้งหมด 13  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400