รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3720001
ชื่อโครงการ : การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวในระดับเกษตรกร
  -
หัวหน้าโครงการ : วินิต ชินสุวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วินิต ชินสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
วิเชียร เฮงสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุสรณ์ เวชสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้าวเปลือก เพิ่มราคาที่ขายได้ และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร ในขณะที่ข้าวยังอยู่ในมือของเกษตรกร โดยการนำเทคโนโลยีและการจัดการ หลังการผลิตที่เหมาะสม และที่เกษตรกรสามารถยอมรับได้ไปใช้ในระบบการผลิต

2. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่
สถิติการเปิดชม : 4,066 ครั้ง
ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ (23 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,656 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400