ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ ทั้งหมด 23 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การดัดแปรน้ำมันปาล์มเพื่อใช้แทนโกโก้บัตเตอร์โดยใช้เอนไซม์ไลเปสที่ถูกตรึง
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล2541
PDF Icon
ผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
ธีระพงศ์ จันทรนิยม2541
PDF Icon
ความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
ชัยรัตน์ นิลนนท์2541
PDF Icon
การผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
สนั่น จอกลอย2541
PDF Icon
การยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองโดยการทดสอบในไร่นา
อภิพรรณ พุกภักดี2541
PDF Icon
การจัดระบบการใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ระยะที่ 1)
วินิต ชินสุวรรณ2541
PDF Icon
การจัดการโรคใบขาวของอ้อย ระยะที่ 2
พรทิพย์ วงศ์แก้ว2540
PDF Icon
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช : ข้าวในภาคเหนือ
เมธี เอกะสิงห์2540
PDF Icon
การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2
อรรถชัย จินตะเวช2540
PDF Icon
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของเทคโนโลยีการปลูกข้าวญี่ปุ่นกับเกษตรกรไทยในภาคเหนือ
ไพบูลย์ สุทธสุภา2540
PDF Icon
การจัดการโรคทางใบของถั่วเหลืองโดยการใช้ระบบพยากรณ์และวินิจฉัยโรค
สุนทร บูรณะวิริยะกุล2539
PDF Icon
ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป
วุฒิชัย นาครักษา2539
PDF Icon
การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพ
ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก2539
PDF Icon
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกร
อนันต์ พลธานี2539
PDF Icon
การศึกษาศักยภาพของการเก็บข้าวเปลือกระยะยาวของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร
ดาเรศร์ กิตติโยภาส2538
PDF Icon
การศึกษาปัญหาและข้อมูลการใช้เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกในระดับกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร
ดาเรศร์ กิตติโยภาส2538
PDF Icon
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพข้าวสารเพื่อการส่งออก
งามชื่น คงเสรี2538
PDF Icon
การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิดไดซ์เบค สำหรับโรงสีข้าว
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์2538
PDF Icon
การศึกษาปัญหาในการผลิตและการใช้เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดใหญ่สำหรับโรงสีข้าวในเขตภาคกลาง
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล2538
PDF Icon
การพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ
วินิต ชินสุวรรณ2538
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ ทั้งหมด 23  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400