รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3720002
ชื่อโครงการ : การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์
  -
หัวหน้าโครงการ : อรรถชัย จินตะเวช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (15 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อรรถชัย จินตะเวช
หัวหน้าโครงการ
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรีชา พราหมณีย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญมี ศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ถาวร อ่อนประไพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตของอ้อยในสภาพของประเทศไทย ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้อย่างสะดวก

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลดิน ข้อมูลการจัดการผลิตอ้อย และข้อมูลพันธุกรรมอ้อยในประเทศไทย

3. เพื่อนำแบบจำ
สถิติการเปิดชม : 2,746 ครั้ง
ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ (23 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 363 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400