รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3820002
ชื่อโครงการ : การหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับกระจายนมสดให้แก่เด็กวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
  -
หัวหน้าโครงการ : สุวรรณี พรหมจันทร์
ทีมวิจัย :
สุวรรณี พรหมจันทร์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2538
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทำการสำรวจและแบ่งประเภทของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติที่มีโครงการแจกจ่ายนมสดแก่เด็กนักเรียนตามลักษณะที่ตั้ง จำนวนนักเรียน และบุคคลากร โดยใช้โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีเป็น model

2. เพื่อศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์นมที่เหมาะ
สถิติการเปิดชม : 1,766 ครั้ง
ชุดโครงการ : โคนม กลุ่มปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 139 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400