รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3820017
ชื่อโครงการ : การพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ
  -
หัวหน้าโครงการ : วินิต ชินสุวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วินิต ชินสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2538
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการผลิตข้าวหอมมะลิที่เป็นปัจจุบัน ผลผลิตต่อไร่ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และคุณภาพข้าวเปลือก ใน 5 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ และได้ทิศทางว่งเสริมแต่ละเขต

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลควา
สถิติการเปิดชม : 3,098 ครั้ง
ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ (23 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 773 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400