รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3825101
ชื่อโครงการ : การศึกษาปัญหาในการผลิตและการใช้เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดใหญ่สำหรับโรงสีข้าวในเขตภาคกลาง
  -
หัวหน้าโครงการ : ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
ทีมวิจัย :
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2538
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาข้อมูลและปัญหาในการผลิต และการใช้เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดใหญ่ เพื่อการวางกลยุทธในการถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงเครื่องและการอบแห้งข้าวเปลือก อย่างมีประสิทธิภาพ
สถิติการเปิดชม : 403 ครั้ง
ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ (23 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400