รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3825104
ชื่อโครงการ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพข้าวสารเพื่อการส่งออก
  -
หัวหน้าโครงการ : งามชื่น คงเสรี
ทีมวิจัย :
งามชื่น คงเสรี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2538
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาวิธีการและทดสอบวัสดุบรรจุ สำหรับการถนอมคุณภาพข้าวสารในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก เพื่อการส่งออก

2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ให้กับผู้ประกอบการบรรจุข้าวเพื่อส่งออก
สถิติการเปิดชม : 3,084 ครั้ง
ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ (23 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 624 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400