รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3825109
ชื่อโครงการ : การศึกษาศักยภาพของการเก็บข้าวเปลือกระยะยาวของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร
  -
หัวหน้าโครงการ : ดาเรศร์ กิตติโยภาส : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ดาเรศร์ กิตติโยภาส
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 29 มี.ค. 2538
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้าวเปลือกระยะยาวขององค์กรของเกษตรกร และใช้ข้อมูลในการวางกลยุทธการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวเปลือกระยะยาวเพื่อรอราคา

2. เสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการสนับสนุนยุ้งฉางข้าวแก่องค์กรเกษตรกร

3. เตรียมข้อเ
สถิติการเปิดชม : 1,116 ครั้ง
ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ (23 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400