รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3825110
ชื่อโครงการ : การศึกษาปัญหาและข้อมูลการใช้เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกในระดับกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร
  -
หัวหน้าโครงการ : ดาเรศร์ กิตติโยภาส : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ดาเรศร์ กิตติโยภาส
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 29 มี.ค. 2538
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาข้อมูลการใช้เครื่องอบแห้งที่ทางราชการจัดหาให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อการวางกลยุทธในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการอบแห้งข้าวเปลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
สถิติการเปิดชม : 998 ครั้ง
ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ (23 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400