รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3920003
ชื่อโครงการ : การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพ
  -
หัวหน้าโครงการ : ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
หัวหน้าโครงการ
จักรี ทองเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิทยา อดุลยธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรัญญู ศรีเดช
นักวิจัยร่วมโครงการ
มุทิตา มีนุ่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2539
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสารเจ้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

2. ศึกษาคุณภาพของข้าวสารเจ้า ที่จะมีผลต่อกระบวนการผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพ

3. พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวพองเพื่อสุขภาพในระดับห้องปฏิบัติการและระดับผลิตทดลอง

4. ศึกษาความเป็นไปได้เช
สถิติการเปิดชม : 5,805 ครั้ง
ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ (23 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 926 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400