รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3920004
ชื่อโครงการ : ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป
  -
หัวหน้าโครงการ : วุฒิชัย นาครักษา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วุฒิชัย นาครักษา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2539
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษากระบวนการแปรรูปข้าวกล้องเป็นข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

2. ศึกษากระบวนการบรรจุ และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่ได้

3. ศึกษาวิธีการคืนรูปข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปในการบริโภค
สถิติการเปิดชม : 2,791 ครั้ง
ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ (23 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 597 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400