รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3920005
ชื่อโครงการ : การจัดการโรคทางใบของถั่วเหลืองโดยการใช้ระบบพยากรณ์และวินิจฉัยโรค
  -
หัวหน้าโครงการ : สุนทร บูรณะวิริยะกุล
ทีมวิจัย :
สุนทร บูรณะวิริยะกุล
หัวหน้าโครงการ
สมบัติ ศรีชูวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทวา เมาลานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อลงกรณ์ กรณ์ทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2539
วัตถุประสงค์ : 1. การพัฒนาการพยากรณ์การเกิดโรคที่สำคัญ การแนะนำการพ่นสารเคมีและเวลาการป้องกันและควบคุมโรค

ถั่วเหลือง การสร้างสมการประเมินความศูนย์เสียของผลผลิต

2. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวินิจฉัยโรคถั่วเหลือง
สถิติการเปิดชม : 1,687 ครั้ง
ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ (23 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 99 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400