รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3920006
ชื่อโครงการ : บทบาทและศักยภาพของเกษตรกรชายและหญิงในการเลี้ยงโคนมในภาคเหนือต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกร
  -
หัวหน้าโครงการ : เบญจพรรณ เอกะสิงห์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เบญจพรรณ เอกะสิงห์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2539
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของชายหญิงในครัวเรือน ในการเลี้ยงโคนม

2. หาศักยภาพและข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและสังคมของชายและหญิงในครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงโคนม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ

3. ประเมินความแตกต่างด้านประสิทธภาพการจัดการเลี้ยงโคนมระหว่างกลุ
สถิติการเปิดชม : 1,869 ครั้ง
ชุดโครงการ : โคนม กลุ่มปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 423 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400