รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3920010
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกร
  -
หัวหน้าโครงการ : อนันต์ พลธานี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อนันต์ พลธานี
หัวหน้าโครงการ
วาสนา ผลารักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญมี ศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เริงศักดิ์ กตเวทิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2539
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพการผลิต วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร และเงื่อนไขจำกัดในการผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรในแต่ละท้องที่ใน 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และอุบลราชธานี

2. เพื่อให้ได้ปัญหาและศักยภาพของการผลิตข้าวหอมมะลิในแต
สถิติการเปิดชม : 2,280 ครั้ง
ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ (23 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 747 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400