รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3920011
ชื่อโครงการ : การควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยและการพัฒนาการวินิจฉัยโรค เพื่อผลิตต้นพันธุ์ปราศจากโรค
  -
หัวหน้าโครงการ : จริยา วิสิทธิ์พานิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จริยา วิสิทธิ์พานิช
หัวหน้าโครงการ
วิชชา สอาดสุด
นักวิจัยร่วมโครงการ
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุวดี เทวหสกุลทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปริญญา จันทรศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาตรี สิทธิกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2539
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อมีแนวทางในการป้องกันกำจัดโรคที่สำคัญของลำไย ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยเน้นโรคหงอยและโรคพุ่มแจ้

2. เพื่อมีแนวทางในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนโดยเน้นอาการใบหงิกและหนอนเจาะขั้วผล

3. เพื่อมีคู่มือในการดำเ
สถิติการเปิดชม : 1,947 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 591 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400