รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4020015
ชื่อโครงการ : กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาโคนม : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
  -
หัวหน้าโครงการ : บุญเรียง ขจรศิลป์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บุญเรียง ขจรศิลป์
หัวหน้าโครงการ
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธวัช เสียงลือชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดหลักสูตรท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนม

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการจัดหลักสูตรท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนม
สถิติการเปิดชม : 1,852 ครั้ง
ชุดโครงการ : โคนม กลุ่มปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 319 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400