รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4020018
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบการให้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสวนทุเรียน
  -
หัวหน้าโครงการ : อิทธิสุนทร นันทกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อิทธิสุนทร นันทกิจ
หัวหน้าโครงการ
ปัญจพร เลิศรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสามารถนำโปรแกรม (TrickCal) ช่วยออกแบบระบบให้น้ำแบบน้ำหยด ที่เขียนขึ้นไปใช้โดยนักวิชาการเกษตรและเกษตรกรได้

2. เพื่อสามารถนำเครื่อง Tensiometer มาใช้ในการกำหนดการให้น้ำแก่ทุเรียน ทำให้การให้น้ำอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อทราบถึงข้อดีแล
สถิติการเปิดชม : 2,320 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 455 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400