รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4020029
ชื่อโครงการ : การจัดการธาตุอาหารพืช เพื่อการเพิ่มผลผลิตและควบคุมคุณภาพของมะม่วง
  -
หัวหน้าโครงการ : อัศจรรย์ สุขธำรง
ทีมวิจัย :
อัศจรรย์ สุขธำรง
หัวหน้าโครงการ
เรณู ขำเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิระพงษ์ ประสิทธิเขตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรพินทร์ สุริยพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประเทือง ลักษณวิมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2540
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ทราบถึงระดับความต้องการธาตุอาหารพืชชนิดตาง ๆ ของมะม่วงพันธุ์ที่กำหนดให้ ที่มีอายุตาง ๆ กัน

2. เพื่อให้ได้วิธีการจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมแก่มะม่วงในการสร้างการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต และคุณภาพ

3. เพื่อให้ทราบ ชนิด และปริมาณธาตุอาหารที่เ
สถิติการเปิดชม : 2,319 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 376 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400