รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4120040
ชื่อโครงการ : การจัดระบบการใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ระยะที่ 1)
  -
หัวหน้าโครงการ : วินิต ชินสุวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วินิต ชินสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
ดาเรศร์ กิตติโยภาส
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุชาติ กลิ่นทองหลาง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรงค์ ปัญญา
นักวิจัยร่วมโครงการ
จารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ
ที่ปรึกษา
สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี
ที่ปรึกษา
วีระ พิริยพันธุ์
ที่ปรึกษา
นคร แสงปลั่ง
ที่ปรึกษา
ชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2541
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,156 ครั้ง
ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ (23 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 223 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400